• Regulamin

Warunki ogólne zamówień realizowanych  w sklepie internetowym Zoodom (“Warunki Ogólne”)
   Wykaz treści
1.Zakres zastosowania Warunków Ogólnych
2.Zawarcie umowy w sklepie internetowym
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy| Prawo do odstąpienia od umowy i jego konsekwencje
4.Ceny
5.Minimalna wartość zamówienia | Koszty dostarczenia
6.Zwrot
       6.1 Sposoby zwrotu rzeczy zamówionych w sklepie internetowym Zoodom
       6.2 Specjalne warunki dotyczące zwrotu w przypadku dostarczenia przez spedytora
 7. Warunki dostarczenia
 8. Dostępność produktów
 9. Płatności
10. Rękojmia
11. Odpowiedzialność
12.  Ochrona danych osobowych
13.  Prawa do zawartości strony www sklepu internetowego Zoodom
14.  Język umowy | Wybór prawa | Operator
15.  Internetowe rozstrzyganie sporów | Procedura polubowna dla konsumentów
16.  Zmiany Ogólnych Warunków
 
1. Zakres zastosowania Warunków Ogólnych
Niniejsze Warunki Ogólne znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sklepie internetowym Zoodom, pod adresem https://www.Zoodom.pl, w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.
 
2. Zawarcie umowy w sklepie internetowym
Prezentacja produktów w sklepie internetowym Zoodom.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prowadzącej do zawarcia umowy. Złożenie oferty zakupu produktu następuje przez kliknięcie przycisku “Kup teraz”. Wcześniej możesz ponownie sprawdzić swoje dane adresowe, jak również zawartość wirtualnego koszyka lub tę zawartość zmodyfikować. Możesz również w każdym czasie anulować zamówienie przez zamknięcie okna przeglądarki.
Po przesłaniu zamówienia do sklepu internetowego Zoodom.pl wyślemy do Ciebie wiadomość drogą poczty elektronicznej potwierdzającą otrzymanie zamówienia (potwierdzenie otrzymania). Nie stanowi ona jednak potwierdzenia przyjęcia Twojej oferty prowadzącej do zawarcia umowy. Przyjęcie Twojej oferty prowadzące do zawarcia umowy będzie mieć miejsce przez przesłanie przez nas odrębnej wiadomości drogą poczty elektronicznej (potwierdzenie zamówienia) lub przez nadanie zamówienia.
Jeżeli nie otrzymasz potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia nadania zamówienia lub też samego zamówienia w terminie 5 dni, nie jesteś dłużej związany swoją ofertą. W takim przypadku jakiekolwiek płatności, które mogły zostać do tej pory dokonane, będą zwrócone bez zwłoki. Twoje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 3 Warunków Ogólnych pozostaje w mocy.
Produkty, w szczególności produkty w ofercie specjalnej, będą dostarczane jedynie w zwykłych ilościach detalicznych dla konsumentów, z wyłączeniem celów zarobkowych.
 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy| Prawo do odstąpienia od umowy i jego
konsekwencje
 
 
3.1 Prawo do odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania powodu. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym posiadanie ostatniej części zamówienia lub ostatniej partii produktów zostanie na Ciebie przeniesione lub też na osobę trzecią przez Ciebie wskazaną, z wyjątkiem podmiotu realizującego dostarczenie produktu. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować:
Zoodom Mikhail Saladounikau
NIP 9512463044
REGON:387330217
Ul.Wolska 165/834
01-258  Warszawa
E-mail: zoodom.mail@gmail.com
Informacja powinna stanowić decyzję o odstąpieniu od umowy przez złożenie nieodwołanego oświadczenia (listownie lub w drodze korespondencji email).  
 
W celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy nadać oświadczenie dotyczące odstąpienia przed upływem terminu do jego złożenia. Na wskazany adres poczty elektronicznej prześlemy bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przedłożonego zgodnie z zawartymi powyżej informacjami.
 
3.2 Skutki oświadczenia o odstąpieniu od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, łącznie z kosztami dostarczenia (jednakże z wyłączeniem kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia przez nas oferowany) bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności, chyba że w sposób wyraźny zgodziłeś się na inny sposób zwrotu płatności, w każdym wypadku nie ponosisz żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwracanych produktów lub też przedstawienia przez Ciebie dowodu zwrotu produktów, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Zwracane produkty powinny zostać przesłane lub przekazane nam bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany jeżeli produkty zostaną odesłane przed upływem 14 dni. Będziesz zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktów.
Jesteś odpowiedzialny jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z tych produktów innego niż zwykły użytek rzeczy zgodny z jej przeznaczeniem, charakterystyką i zasadami funkcjonowania.
Brak prawa do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie przysługuje w okolicznościach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub które mają krótki termin przydatności do spożycia. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy także produktów w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli zostały otwarte po dostarczeniu.
 
4. Ceny
Ceny w sklepie internetowym Zoodom.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawowo.
 
5. Minimalna wartość zamówienia / Koszty dostarczenia
Minimalną wartością zamówienia w sklepie internetowym Zoodom.pl (wartość produktów) stanowi kwota 0,01 zł. Znajduje to zastosowanie do normalnego dostarczenia na terenie kraju. Wartość produktów stanowi cenę wraz z należnym podatkiem od towarów i usług po odjęciu udzielonych zniżek oraz bez uwzględnienia kosztów dostarczenia.
 
6. Zwrot
Obok ustawowego prawa zwrotu masz także prawo do zwrotu produktów w terminie 45 dni, jeżeli nie spełniają one Twoich oczekiwań, przy czym do prawa zwrotu mają zastosowanie te same wyłączenia, które obowiązują w przypadku odstąpienia od umowy.
Jeżeli chcesz zwrócić produkty zamówione w sklepie internetowym Zoodom.pl, możesz dokonać ich zwrotu wybierając jeden z poniższych sposobów:
 
6.1 Sposoby zwrotu rzeczy zamówionych w sklepie internetowym Zoodom.pl
6.1.1 Przekaż zwracane produkty bezpośrednio w oddziale kuriera, który dostarczył Ci produkty. Oddziały, punkty sprzedaży i pakowania w Twojej okolicy znajdziesz na stronach właściwego kuriera.
6.1.2 Przekaż zwracane produkty pracownikowi kuriera.
 
6.2 Specjalne warunki dotyczące zwrotu w przypadku dostarczenia przez spedytora
W przypadku zwrotu dużych produktów, takich jak np. akwaria, które muszą być dostarczone przez spedytora, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta pod numerem telefonu: Polska: +48 577-669-642 (od poniedziałku do soboty, także w dni wolne od pracy, od 8.00 do 20.00) 
 
7. Warunki dostarczania
Dostarczanie produktów dokonywane jest tylko na terenie kraju.
Czas dostarczenia produktów w Polsce wynosi od 2 do 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 
8. Dostępność produktów
Jeżeli dany produkt nie będzie dostępny, zostaniesz poinformowany o jego niedostępności niezwłocznie przed potwierdzeniem zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy. Dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone.
 
9. Płatności
„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
 
10. Rękojmia
Jesteśmy zobowiązani dostarczyć zamówione produkty wolne od wad. Jeżeli jakikolwiek zamówiony produkt posiada wady, co oznacza między innymi uszkodzenia w transporcie, należy bezzwłocznie o tym fakcie poinformować nas lub też zgłosić to pracownikowi kuriera, który dostarczył produkt. Brak zgłoszenia powyższego nie ma wpływu na Twoje uprawnienia określone przepisami prawa, jednakże pomoże nam skierować roszczenie do kuriera, ubezpieczyciela lub też względem naszego dostawcy.
Do wad produktów powstałych w okresie rękojmi, znajdują zastosowanie przepisy prawa dotyczące rękojmi. Obejmują one, według Twego wyboru: prawo do usunięcia wad rzeczy lub prawo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, a także – jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe – dalsze roszczenia o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. W przypadku realizacji uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad rzeczy, prosimy o zachowanie poniższej procedury.
 
1. Wadliwe produkty powinny być przesłane do:
Zoodom Mikhail Saladounikau
NIP: 9512463044
REGON:387330217
ul. Sarmacka 1B/142
02-972 Warszawa
2. Obok przesyłanych produktów, prosimy o przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej zgłoszenia wystąpienia wad zawierającego następujące informacje: numer zamówienia, opis wady, zdjęcia produktu, na których uwidoczniona jest wada.
3. Sprawę rozstrzygniemy w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia istnienia wady. Jeżeli zawiadomienie o istnieniu wady jest uzasadnione i zostanie wybrany sposób załatwienia sprawy przez zwrot ceny zakupu, zostanie ona Ci zwrócona.
 
Jeżeli nie ustalono inaczej, ustawowe uprawnienie do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad rzeczy podlega przepisom zawartym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
W przypadku przyznania gwarancji, jej warunki wynikają z dokumentu gwarancji załączonego do zamówionych produktów. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być wykonywane bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z rękojmi.
 
 
11. Odpowiedzialność
Odpowiadamy wobec Ciebie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wobec osób innych niż konsumenci, nasza odpowiedzialność ograniczona jest do rażącego niedbalstwa oraz wartości produktu, z którym odpowiedzialność jest związana.
 
12. Ochrona danych osobowych
W celu uzyskania informacji o sposobie i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych, należy zapoznać się z Polityką Prywatności.
 
13. Prawa do zawartości strony www sklepu internetowego Zoodom
Wszelkie prawa do zawartości umieszczonej na stronie www sklepu internetowego Zoodom.pl , w szczególności prawa do znaków towarowych i majątkowe prawa autorskie do treści stanowiących utwory, należą do nas lub naszych partnerów. Jesteś zobowiązany do przestrzegania tych praw i niekorzystania z zawartości strony www sklepu internetowego Zoodom w jakimkolwiek zakresie poza korzystaniem związanym z wizytą w sklepie internetowym Zoodom.pl.  W szczególności reprodukcja, korzystanie, rozpowszechnianie lub publikacja tej zawartości jest niedopuszczalna bez uprzedniej,
wyraźnej zgody, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
14. Język umowy | Wybór prawa | Operator
Językiem umowy jest polski. Warunki Ogólne podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISC). Wybór prawa nie wpływa na stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania w dacie zawarcia umowy.
 
15. Internetowe rozstrzyganie sporów | Procedura polubowna dla konsumentów
Komisja Europejska wprowadziła platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma jest miejscem pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z wykorzystaniem Internetu. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i zgłoszenia roszczeń przed
Stałym Sądem Polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje dotyczące dostępu do przedstawionego sposobu i procedury rozstrzygania sporów znajdziesz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce: „Konsumenci”. Adres poczty elektronicznej
Zoodom Mikhail Saladounikau NIP 9512463044 ; REGON:387330217 przeznaczony do kontaktu w sprawie sporów konsumenckich: zoodom.mail@gmail.com
Zoodom Mikhail Saladounikau NIP 9512463044 ; REGON:387330217 nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygania spraw konsumenckich, ani też do udziału w konsumenckiej procedurze rozstrzygania sporów zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 
16. Zmiany Ogólnych Warunków
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach lub wydanie nowych Ogólnych Warunków w następujących przypadkach:
a. zmiana przepisów prawa,
b. zmiana warunków technicznych funkcjonowania sklepu internetowego,
c. zmiana warunków lub cen świadczonych przez osoby trzecie usług na naszą rzecz,
niezbędnych do działania sklepu internetowego,
d. zmiana w zakresie oferty produktów sklepu internetowego,
e. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne naszego przedsiębiorstwa, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego.
  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny